تبدیل وضع استخدامی

تبدیل وضع استخدامی از قراردادی به رسمی فرزندان جانباز باستناد قانون برنامه ششم

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

مهمترین خبرها بیشتر

پیوندها