ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ابطال ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور (موضوع مصوبه شماره 145244/ت49579هـ-6/9/1392 هیأت وزیران)

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها