ابطال تبصره بند 5 مصوبه شماره 45664/ت652-30/5/1368 هیأت وزیران

ابطال تبصره بند 5 مصوبه شماره 45664/ت652-30/5/1368 هیأت وزیران

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها