معاف بودن صندوق بیمه و بازنشستگی ناشی از تغییر دستگاه

در اعمال ماده 22 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مبني بر انتّقال سوابق پرداخت حق بيمه قشر معزز ايثارگران آراء متّعارضي صادر گرديده است.

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها