نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي

نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1367 و تبصره 3 آن و همچنين مقررات اصلاحي قانون فوق‏الذكر مصوب 1383 در باب نحوه بازنشستگي مستخدمين معلولين (اعم ازجانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي، معلولين حوادث ناشي از كار، بيماران ناشي از شرايط خاص كار و معلولين عادي) و شاغلين مشاغل سخت و زيان آور كه وظايف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتي‏هاي جمسي و روحي مي‏شود مقيد و مشروط به شرط سني خاصي نشده است

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها