پاداش مازاد بر سی سال

مطابق ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند بـه ازاء هر سال خدمت یک مـاه آخرین حقوق و مزایای مستمر تا سی سال بـه اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها