نمونه رأی با موضوع: نقض کمیسیون ماده 16 و رأی به اعاده به خدمت جانبازان
پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها