نمونه رأی با موضوع الزام به استخدام یکی از فرزندان ایثارگر به استناد ماده 48 قانون الحاق
پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها