رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری .......

درخصوص تعارض ایجاد شده در مورد تبدیل وضع استخدامی نیروهای شرکتی به رسمی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخه 98/1/27 خود موضوع تعارض بوجود آمده در آرای صادره شعب دیوان را درخصوص تقاضای تبدیل وضع استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها را از شرکتی به رسمی با استناد قانون جامع ایثارگران و قانون برنامه ششم پس از مباحث فراوان مورد بررسی قرارداد و چنین اظهار نمود. آرایی که خصوص تقاضای تبدیل وضع استخدامی ایثارگران از شرکتی به رسمی به رد شکایت صادر شده صحیح می باشد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687

پیوندها