نمونه رأی با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانباز از شرکتی به قراردادی
پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

45687